ما اهل گریه ایم ولی در بهار، نه-علی اکبر لطیفیان

ما اهل گریه ایم ولی در بهار، نه

ما اهل سنت ایم؛ نه… سنی تبار؛ نه

دنبال وحدتیم نه تضعیف اصل خویش

ما لعن می کنیم ولی آشکار، نه

علی اکبر لطیفیاندیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.