عزاداری فاطمیه اول | شب اول – سه شنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۶