عزاداری فاطمیه اول | شب دوم – چهار شنبه ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۶